SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA I FUNCIÓ PÚBLICA

Sobrecàrrega de normativa, excés de requeriments informatius o processos complexes de validacions a les Administracions Públiques afecten a l'activitat empresarial. Per això treballem per millorar la gestió en les relacions empresa-administració.  

Qualitat de la democràcia

Propostes:

Aquesta àrea de treball recull la voluntat de trobar espais de consens imprescindibles entre polítics i societat civil, centrats en la reforma del sistema electoral que condiciona la praxi dels partits polítics i de les institucions, així com de la funció pública. 

 • Una nova governança amb un sistema electoral mixt i proporcional.
 • Creació d'una nova legislació dels partits polítics.
 • Llei de transparència amb rendició de comptes o publicitat activa.
 • Reforma de la justícia.

Funció Pública

Propostes:

 • Incorporar criteris d'eficiència en la gestió pública, exigint la formació contínua per als empleats públics i lligant la seva remuneració a la productivitat real dels serveis oferts.
 • Definir pressupostos per programes amb objectius, indicadors de resultats i eficiència incorporant la retribució variable dels gestors públics.
 • Reducció de despesa selectiu i no lineal. Decidint el que es fa i el que no es fa, decidint on es mantenen i on es redueixen recursos. Tot això es podria dur a terme treballant per programes. En la convenció pressupostària actual no es descarta mai res.
 • Externalització de serveis públics amb una nova regulació de contractació pública. Cal una administració altament especialitzada en la compra de serveis.
 • Poders transversals: crear poders transversals sobre les TIC, contractació, comunicació, estratègia etc. que trenqui la compartimentació estanca dels departaments. D'aquesta manera es reduiria el clientelisme en relació a corporativismes i interessos fragmentats.

Simplificació administrativa

Propostes:

 • Simplificació administrativa en la gestió i concessió de contractes i ajuts públics.
 • Potenciar el règim de comunicació i declaració responsable davant el règim d'autorització. Igualment, aplicar de forma general el silenci administratiu positiu.
 • Avançar en el ple desenvolupament de l'administració electrònica (e-administració), com a forma habitual de relació amb les empreses. En aquesta mateixa línia, promoure l'encreuament de dades entre els diferents nivells de l'Administració per evitar la demanda de la mateixa informació per a diferents gestions.
 • En el moment de la creació de nova normativa pública, incloure el cost que suposaria per a les pimes i que aquest element fos determinant per a la seva aplicació.
 • Ampliació de les partides pressupostàries destinades a justícia, aprofitant l'increment de les taxes judicials.
 • Ampliació de les execucions incrementant la informació a través del punt neutre judicial.
 • Modificació de l'estatut del procurador dels tribunals incorporant funcions públiques similars al huissier francès i amb capacitat per portar part de les execucions judicials.
 • En el moment de la creació de nova normativa pública, incloure l'exigència d'eliminació d'almenys una normativa que parli del mateix i que quedi en desús.
 • Potenciar l'ús de la finestreta única empresarial, integrant tota la informació que té l'empresa amb l'Administració. També integrant els subministraments bàsics per a l'activitat empresarial llum, gas o aigua.