FISCALITAT

De la nostra activitat com empresaris, ens sentim contribuïdors del sistema i del territori on desenvolupem l'activitat. La nostra implicació va més enllà que la de ser simples referències tributàries.  

Aflorament economia submergida

Per combatre l'economia submergida proposem i reivindiquem:

 • Limitar els pagaments en efectiu, rebaixant el límit actual de 2.500 € per transacció.
 • Prohibir els pagaments de nòmines en efectiu. Els mitjans de pagaments alternatius podrien ser la transferència bancària o el xec nominatiu per ingressar en compte.
 • Obligació de portar comptabilitat a empresaris i professionals que siguin persones físiques.
 • Eliminació de l'estimació objectiva en l'IRPF i de l'estimació simplificada de l'IVA.
 • Combatre el programari dissenyat per a l'ocultació de vendes.
 • Afegir deduccions fiscals en l'IRPF.
 • Enduriment de les sancions.
 • Millorar la coordinació entre les diferents administracions.
 • Millorar la transparència de la despesa pública.
 • L'Estat, mitjançant el sistema educatiu, ha de garantir que la societat valori positivament el compliment de les obligacions fiscals.

Harmonització fiscal

Per assolir l'harmonització fiscal, proposem i reivindiquem:

Dins de la Unió Europea

 • Simplificació administrativa, evitant tràmits innecessaris i ineficients.
 • Marc legislatiu, implantar criteris interpretatius comuns per a totes les administracions europees i nacionals.
 • Avançar amb mesures concretes cap a la unió econòmica, financera, pressupostària i política, d'acord amb un full de ruta clar que prevegi la creació de mecanismes comuns en el llarg termini, com ara una "capacitat fiscal" i un instrument de mutualització del deute.

Dins de l'Estat Espanyol

 • Canvi de model. Realitzar un gran pacte polític que defineixi el nivell de centralització i que li doni estabilitat, evitant que en cada canvi de govern es modifiqui el criteri.
 • Descentralització real: Cessió de la gestió tributària a les administracions properes, evitant duplicitats d'estructures.
 • Limitació de la Competència Interterritorial amb uns marges preestablerts.
 • Fomentar la transparència a la gestió tributària.
 • Disminuir la pressió fiscal a Espanya, que està per sobre de la mitjana europea, combatent el frau fiscal a tots els nivells mitjançant la incentivació del compliment i la penalització als incomplidors, per fer més atractiu el nostre país.

Llei general tributària

Canvis en la llei general tributària que proposem:

 • Limitar l'obligació de rebre notificacions electròniques en les Grans Empreses mantenint un caràcter voluntari per a la resta de contribuents.
 • Establir un únic canal de notificacions al contribuent.
 • Acabar amb la inseguretat jurídica. Actuació preventiva de l'Administració.
 • Disposar d'accés immediat i permanent per part dels contribuents a la informació de què disposa l'administració dels mateixos.
 • L'atorgament de mesures cautelars posa en qüestió la continuïtat de l'activitat empresarial.
 • Millorar la ineficàcia i la ineficiència dels elements de garantia del deute.
 • Possibilitat de regularitzar per part del contribuent una vegada hagi rebut la notificació estant sotmès a un recàrrec incrementant però que sigui inferior a la sanció.
 • El tribunal Econòmic Administratiu ha de ser més diligent a l'hora d'emetre resolucions.
 • La regulació normativa de la Llei general tributària ha de permetre tractaments diferenciats en funció del subjecte passiu.
 • Compatibilitzar la lluita contra el frau i el respecte al contribuent.

Tributació directa i indirecta

En relació a la tributació directa i indirecta, proposem:

 • Prioritzar el control de la despesa pública i a partir d'aquí estructurar la tributació de forma proporcionada i equitativa. Revisar la relació entre el ciutadà i l'Administració Tributària.
 • Reforma en l'àmbit de l'IRPF per assolir un tribut més just, equitatiu i redistributiu:
  • Reducció del nombre de trams en l'IRPF, establiment d'uns tipus impositius màxims més baixos i amb uns trams d'aplicació molt més progressius ja que actualment són molt alts en trams molt baixos.
  • Establiment d'uns mínims personals i familiars més concrets i específics.
  • Revisió de l’assimetria entre la tributació de les rendes del treball i les del capital.
  • Diferenciació entre les rendes del capital (a curt termini) i rendes de l'estalvi (a llarg termini).
  • Aproximar els tipus impositius entre aquest tribut i l'impost de Societats.
  • Activitats econòmiques. Tributació d'aquestes rendes com en l'IS. Eliminació del règim d'estimació objectiva.
  • Revisió de la tributació dels professionals d'elit.
  • Ponderació de l'efecte de les deduccions en les rendes altes.
  • Evitar les modificacions tributàries amb efectes retroactius sobre decisions ja assumides pel contribuent.
 • Creació d'un impost de societats específic per a Societats Grans Empreses i un altre per a les pimes.
 • Incidir en els següents aspectes:
  • Lluita contra l'elusió fiscal de les multinacionals que obtenen rendes a Espanya. 
  • Revisió del control de les operacions vinculades entre residents. Simplificació càrrega administrativa.
  • Reducció dels tipus impositius i eliminació de la quasi totalitat de les deduccions en l'Impost de Societats.
  • Excepció per la reinversió de beneficis.
 • Propostes per a la reforma de l'IVA:
  • Incrementar la pressió fiscal a través d'aquest tribut a mig i llarg termini i reducció de la pressió en l'IRPF i les cotitzacions socials. 
  • Simplificació dels tipus impositius.
  • Obrir el debat sobre l'exempció sobre determinants sectors: sanitat, educació, financer, etc.
 • Cal tancar el debat sobre la vigència de l'Impost de Patrimoni i de l'ISD (Impost de successions i donacions) més enllà de les necessitats recaptatòries o electorals de cada legislatura.
 • Revisió del model fiscal gravant amb nous tributs i taxes l'ús per part del ciutadà dels béns i serveis públics.

Hisenda municipal

Respecte a la hisenda municipal, proposem:

 • Reduir l'aportació de l'Estat als municipis, a partir d'ampliar la retribució directa dels ciutadans en cada municipi.
 • Incrementar els tipus de l'IBI, que segueix sent l'eix central de la recaptació municipal, però que l'impost sigui deduït de l'Impost directe (IRPF o IS).
 • Afrontar la reforma definitiva dels valors cadastrals.
 • Instaurar un IAE que tributi sobre el rendiment, no sobre l'exercici de l'activitat.
 • Eliminar la Plusvàlua Municipal amb caràcter general, deixant vigent només alguna figura especial.
 • Eliminar l'ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres).
 • Ampliar la capacitat normativa dels ajuntaments.

FORMACIÓ

Tenim per a tu un ampli ventall de cursos i docents experts en matèries com la comptabilitat, el càlcul, control i reducció de costos o l'aplicació de noves normatives comptables. 

ASSESSORAMENT

Business Angels Network Catalunya

CLUBS