ENSENYAMENT I FORMACIÓ

El nostre sistema requereix d'un "Pacte per a la formació" entre els interlocutors socials i el Govern per garantir la seva estabilitat i permanència en el temps. Nosaltres estem per un model educatiu més vinculat al món econòmic i amb molta més participació empresarial en el seu desenvolupament.

Formació

Formació Dual i Formació en el lloc de treball

  • Desenvolupament de la llei de l'FP (Formació professional) aprovada recentment. S'aposta per una visió de la formació com una via de reciclatge i especialització al llarg de la vida laboral de les persones.
  • Integració de tots els models formatius i també aglutinar els fons públics i privats de formació sota un únic organisme, gestionat pels agents socials, per optimitzar recursos i monitoritzar la seva evolució.
  • Impulsar l'acreditació de competències professionals i el model de formació professional dual.
  • Potenciar el contacte de la FP amb el món laboral a través del foment de les pràctiques professionals a les empreses, tant per a la formació reglada com per a la formació ocupacional.
  • Potenciar l'avaluació del sistema educatiu, l'autonomia dels centres i la formació inicial i permanent del professorat.
  • Afavorir el reenganxament al sistema educatiu i alternatives formatives per evitar l'abandonament escolar primerenc.
  • El retorn econòmic de la formació en les empreses es faci a través de deduccions en l'Impost de societats. En l'actualitat es realitza mitjançant un sistema de bonificacions en les cotitzacions socials.
  • Permetre, igual que altres serveis especialitzats, la subcontractació de la formació a tercers.

ASSESSORAMENT FORMACIÓ

CLUBS