ENERGIA I MEDI AMBIENT

Diverses organitzacions empresarials hem emprès accions de denúncia a la Comissió Europea sobre els costos d'electricitat, l'impacte econòmic de decisions com el magatzem CASTOR o la manca d'un marc idoni per l'autoconsum energètic.

Energia i medi ambient

Què pretenem aconseguir en matèria d'energia?

 • Establir una política energètica a llarg termini que no es vegi afectada pels cicles electorals. És el moment d'assentar les bases per aconseguir un Pacte d'Estat en matèria d'energia.
 • Separar la política energètica de la política industrial i social. Disposar d'uns preus competitius de l'energia i minimitzar la fiscalitat energètica.
 • Simplificació normativa del sector elèctric i bones pràctiques de regulació.
 • Promoure la liberalització plena del subministrament elèctric i de gas, mantenint preus inferiors per a consumidors vulnerables.
 • Racionalització de les inversions del sector elèctric a curt termini.
 • Planificar i reordenar les infraestructures energètiques.
 • Promoure la generació distribuïda mitjançant la implantació d'instal·lacions generadores situades prop de l'usuari final.
 • Aposta per les energies renovables i l'energia nuclear per a la generació d'energia elèctrica donat el dèficit existent al nostre país.
 • Simplificació i unificació de la informació en els tràmits administratius ambientals associats a l'obertura i seguiment de les activitats.
 • Garantir que els esforços per assumir el dèficit tarifari no recaiguin sobre la pime i el consumidor final.
 • Reduir la generació de residus, promoure la valorització material i energètica i facilitar la implementació de tècniques que conjuguin l'eficiència ambiental i econòmica.
 • Promoure una economia circular en què els residus es converteixin en un recurs i es tanqui el cercle re-introduint les matèries primeres secundàries en el cicle productiu.

ASSESSORAMENT

Banner ASS Medi Ambient

ACTUALITAT D'ENERGIA I MEDI AMBIENT