MARC LABORAL

És necessari fer evolucionar el marc laboral per cobrir les necessitats de la dinàmica empresarial com ara la flexibilització o el desenvolupament d'instruments per per crear una cultura del coneixement, de la meritocràcia i de la gestió del talent.

MERCAT DE TREBALL

Mercat de treball

En general

 • Evitar les actuals ineficiències en la intermediació laboral, més enllà del paper de les ETT com agències de col·locació, amb la reforma integral del Servei Públic d'Ocupació (SEPE) i evitar duplicitats i disfuncions amb les comunitats autònomes. La intermediació pública col·loca menys del 3% dels aturats i és clarament insuficient.
 • Reforma de les prestacions d'atur, per incentivar la recerca activa de feina i l'acceptació de les ofertes d'ocupació.
 • Formació professional per als aturats i treballs de col·laboració social, que evitaria que l'aturat treballés en l'economia submergida i augmentaria la seva ocupabilitat.
 • Mesures tendents tant a poder mantenir els treballadors majors de 45 anys en el mercat de treball com a millorar la seva ocupabilitat.

En relació a l'extinció laboral

 • Cercar un major acostament entre la indemnització per acomiadament objectiu i la corresponent per finalització de contracte temporal.
 • Reposar l'abonament de vuit dies d'indemnització pel FOGASA en els contractes indefinits extingits per causes objectives en empreses de menys de 25 treballadors, limitant la possibilitat d'impugnar judicialment quan hi hagi acord.
 • Prescindir de les declaracions de nul·litat pels tribunals per mers defectes formals en les extincions laborals.
 • Aclarir la relació existent entre les sentències d'acomiadament col·lectiu i les sentències de caràcter formal.
 • Reforma del "Servei Públic d'Ocupació" (SEPE)
 • Unificació del sistema (informàtic) d'ofertes i demandes de treball, que conformés un únic mercat de treball.
 • Seguiment individualitzat de la recerca "activa" d'ocupació dels aturats.
 • Accions formatives, concertades amb el SEPE, per incrementar l'ocupabilitat dels aturats.

PENSIONS

Pensions

 • Definició d'un nou model de pensions, donada la complexitat del seu finançament i garantia en els propers anys.
 • Proposar la prestació social privada com a complement del model del futur.

CONTRACTACIÓ LABORAL

Contractació laboral:

En general

 • Simplificació de les modalitats de contractació laboral.
 • Una única modalitat de contractació temporal, amb posterior revisió jurisdiccional i sense cap tipus d'indemnització.
 • Eliminació de programes d'ocupació, a canvi de rebaixes de tipus de cotització a la Seguretat Social, per evitar fractures innecessàries dins el mercat de treball.
 • Recuperar el contracte temporal de foment de l'ocupació, com a mesura de creació de llocs de treball, amb temporalitat no causal i màxim de 36 mensualitats.

La contractació indefinida

 • Supressió dels programes de bonificacions i reduccions en les cotitzacions socials dels programes de foment de l'ocupació.

La contractació a temps parcial

 • Possibilitat del pacte d'hores complementàries en els contractes temporals a temps parcial.
 • Ampliació del límit d'hores complementàries del 15%, al 30%, amb caràcter general.
 • Modificació unilateral obligatòria pel treballador, per causes econòmiques i / o productives, per transformar aquests contractes de jornada parcial a completa o viceversa, a instància de l'empresari.

FLEXIBILITAT INTERNA A L'EMPRESA

Flexibilitat interna a les empreses

En general

 • Potenciar la flexibilitat interna, evitant les mesures de flexibilitat externa.
 • Adequar-se a cicles econòmics i els canvis del mercat en el nostre entorn immediat.

Distribució irregular de la jornada i borsa horària

 • Creació, en l'Estatut dels Treballadors, d'una borsa horària mínima, que permeti a l'empresari, variar el calendari laboral fins a 10 dies a l'any.
 • Incrementar la distribució irregular de la jornada del 10% al 15%.

SEGURETAT SOCIAL

Seguretat Social

En general

 • Anivellar les cotitzacions socials segons l'entorn econòmic, evitant perdre competitivitat, per aquesta causa.
 • Racionalitzar la cotització de l'empresa a la Seguretat Social.

Cotitzacions a la Seguretat Social

 • Actualització del quadre de bases màximes i mínimes en el Règim General de la Seguretat Social, eliminant les referències a les "categories professionals" i eliminant els grups que tenen idèntica base màxima i mínima (del 4 a l'11).
 • Rebaixa general dels tipus de cotització a la Seguretat Social, en cinc punts, que ens situï en la mitjana dels nostres països de l'entorn europeu.
 • Eliminació de l'obligació de cotitzar, per part de l'empresa, si no hi ha prestació efectiva de treball, particularment, en el cas de la incapacitat temporal.
 • Simplificació del sistema de retorn de quotes (bonus / malus) en la cotització per contingències professionals, per baix índex d'accidentabilitat.
 • Compensació total de quotes, en els supòsits de doble cotització, per causa de pluriactivitat, en tot allò que superi la base màxima del Sistema de la Seguretat Social.
 • Igualar els topalls de pagament de pensions, amb les bases màximes de cotització a la Seguretat Social.

Prestació Incapacitat Temporal

 • Que l'entitat asseguradora de la prestació es faci càrrec, des del primer dia, de la prestació per incapacitat temporal.
 • Reforma de les Mútues Patronals que permeti la gestió íntegra de les incapacitats temporals.
 • Mesures per reduir les llistes d'espera en les intervencions quirúrgiques que allarguen innecessàriament els processos d'incapacitat temporal.
 • Dotar de més mitjans a la Inspecció Mèdica, per possibilitar la seva ràpida intervenció del control de les incapacitats temporals.

Accidents de Treball

 • Eliminació del recàrrec de prestacions.
 • Millorar el sistema d'incentius a les empreses que hagin contribuït a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral, mitjançant una disminució de les cotitzacions per contingències professionals.
 • Possibilitar que les Mútues puguin emetre l'alta mèdica en els processos de contingències comunes.

Sistemes de prevenció de riscos laborals

 • Simplificar i revisar el marc regulador de la prevenció de riscos laborals. La normativa és complexa i en ocasions difícil de complir.
 • Adaptar els requisits legals a la mida i sector de les empreses.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Negociació col·lectiva:

 • Modernització del nostre sistema de negociació col·lectiva que el faci més fàcil, eficaç i adaptat a les necessitats imposades pel nou marc de relacions laborals.
 • Incrementar el reenviament de matèries per a la seva regulació a través de la negociació col·lectiva.
 • Resoldre, canviant la normativa, les conseqüències derivades del cessament de la ultraactivitat dels convenis, en el supòsit que no es pugui aplicar un altre conveni col·lectiu.
 • Mediació i arbitratge: utilitzar, sempre que sigui possible, aquests sistemes autònoms de solució de conflictes per agilitzar solucions i evitar la jurisprudència.

REFORMA DEL SEPO

Reforma del Servei Públic d'Ocupació

 • Unificació del sistema (informàtic) d'ofertes i demandes de treball, que conformés un únic mercat de treball.
 • Seguiment individualitzat de la recerca "activa" d'ocupació dels aturats.
 • Accions formatives, concertades amb el SEPO, per incrementar l'ocupabilitat dels aturats.
 • Reforma de la prestació d'atur.
 • Rebaixar la cobertura de la prestació d'atur, que arribi, com a màxim fins al 60% de la mitjana del sou de l'últim any.
 • La durada de la prestació per desocupació ha de ser l'adequada per a una correcta inserció del treballador en el mercat de treball.
 • La taxa de reposició directa (prestació d'atur / salari brut) hauria de ser del 60% i la indirecta (formació rebuda / salari brut) del 30%.
 • Obligatorietat d'accions formatives durant el període de cobrament de la prestació d'atur.
 • Obligatorietat d'acceptació d'ofertes d'ocupació, en perceptors de la prestació d'atur, si són de la seva professió o d'una professió per a la qual hagi rebut formació.

POLÍTICA MIGRATÒRIA

Política migratòria

 • Preparar la segona onada migratòria que tindrem en els propers anys per substituir la jubilació del baby boom amb mecanismes àgils de selecció en origen.
 • Establir convenis de col·laboració amb països preferents per acollir els nostres joves qualificats que emigren per trobar oportunitats laborals.
 • Establir una política migratòria de captació de talent definint mecanismes de mobilitat en referència a la sortida i al retorn dels treballadors.

ASSESSORAMENT

CLUBS

ACTUALITAT LABORAL

Compartim les reivindicacions del 8 de març però no creiem que una vaga general sigui un instrument efectiu per assolir-les

Compartim les reivindicacions del 8 de març però no creiem que una vaga general sigui un instrument efectiu per assolir-les

A la Cecot defensem i treballem per la igualtat professional de les persones, i la igualtat de gèneres forma part dels nostres valors. Tot i la regulació existent en matèria d’igualtat salarial a nivell estatal, europeu i internacional, la societat no ha evolucionat al mateix ritme. Hi ha factors socials i culturals que encara impacten negativament en l’assoliment d’aquesta igualtat salarial.

llegir més