EMPRENEDORIA I CREIXEMENT EMPRESARIAL

Des d'aquest àmbit promovem activament la creació de noves empreses de futur i el creixement i consolidació de les mateixes perquè considerem l'empresa com la cèl·lula mare de qualsevol economia. 

Més empresa, més teixit empresarial

Més empresa, més teixit productiu:

 • Estimular l'esperit emprenedor en l'educació:
  • Establiment de crèdits de lliure elecció en els estudis superiors i universitaris.
  • Fomentar la creació d'empreses en l'elaboració dels crèdits de síntesi a l'ensenyament primari.
 • Estimular la formació en gestió empresarial als emprenedors:
  • Fomentar que els emprenedors es formin en gestió empresarial abans de començar a gestionar una empresa.
  • Garantir que els nous empresaris tenen la capacitat de gestió adequada per poder impulsar una activitat empresarial amb garanties.
 • Facilitar la creació d'empreses amb la forma jurídica de l'autoemprenedor:
  • Empresari individual sense treballadors assalariats.
  • Protecció patrimonial per als béns aliens al negoci.
  • Exempció del pagament del règim especial d'autònoms.
  • Moratòria de les llicències municipals durant dos anys en el cas de les activitats de serveis.
  • Un cop consolidada l'empresa, facilitar els tràmits per esdevenir una mercantil, bonificant l'impost d'AJD.
 • Millorar el finançament en totes les fases de desenvolupament d'empreses ja sigui a través de: programes de microcrèdits socials, finançament del circulant a través de les societats de garantia recíproca, inversió privada dels Business Angels.
 • Establir una gestió "business friendly" en la relació entre administració i empreses:
  • Simplificació administrativa en el procés d'obertura.
  • Bonificació de les quotes de la Seguretat Social durant els primers anys d'activitat.
  • Fomentar la segona oportunitat i lluitar contra l'estigma del fracàs empresarial.
 • Fomentar el concepte de la reempresa com a mecanisme professional pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d'una empresa aliena. Se li hauria de dotar d'un marc jurídic-legal per potenciar-lo.
 • Fomentar la cooperació empresarial, com a eina per poder afrontar reptes competitius com la internacionalització, l'accés a licitacions públiques nacionals i internacionals, i com a instrument per poder lluitar contra la problemàtica derivada de la manca de dimensió o les dificultats de finançament.
 • Fomentar la cooperació com a estratègia de creixement, donant a conèixer casos d'èxit i cooperació, entre altres accions.
 • Crear una forma jurídica d'empresa mitjana amb beneficis fiscals de manera que es fomenti la integració i les diferenciï de les micro i petites.
 • Limitar la responsabilitat en les formes jurídiques agregades, com les agrupacions empresarials innovadores (AEI).
 • Redefinir la cooperativa de serveis per facilitar l'agrupació d'autònoms.
 • Establir programes públics per al foment de l'agrupació d'autònoms.
 • Elaborar estudis d'oportunitats per a sectors i perfils d'empreses per afavorir el seu accés.

ASSESSORAMENT

ASSESSORAMENT

ACTUALITAT D'EMPRENEDORIA: